link to Home page of 86-06 Edgerton Blvd, Jamaica, NY 11432-2937 - 718 575-3215
 
New York, USA
 
 
Sri Ramana Maharshi Sri Ramanasramam Arunachala Ashrama On-Line Bookstore
 
eLibrary
 
Periodicals
 
Site Map
English Sanskrit Documents.ORG

॥ श्रीरमणाष्टोत्तरशतननामावली ॥

ॐ महासेनमहोंशेनजाताय नमः ।
ॐ श्रीरमणाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ अखण्डसंविदाकाराय नमः ।
ॐ महौजसे नमः ।
ॐ कारणोद्भवाय नमः ।
ॐ जगद्धितावताराय नमः ।
ॐ श्री भूमिनाथस्थलोत्थिताय नमः ।
ॐ पराशरकुलोत्तंसाय नमः ।
ॐ सुन्दरार्यतपःफलाय नमः । १०
ॐ कमनीयसुचारित्राय नमः ।
ॐ सहायाम्बासहायवते नमः ।
ॐ शोणाचलमहोलीनमानसाय नमः ।
ॐ स्वर्णहस्तकाय नमः ।
ॐ श्रीमद्द्वादशान्तमहास्थले लब्धविद्योदयाय नमः ।
ॐ महाशक्तिनिपातेनप्रबुद्धाय नमः ।
ॐ परमार्थविदे नमः ।
ॐ तीव्राय नमः ।
ॐ पितृपदान्वेषिणे नमः ।
ॐ इन्दुमौलिनापितृमते नमः । २०
ॐ पितुरादेशतः शोणशैलम्प्राप्ताय नमः ।
ॐ तपोमयाय नमः ।
ॐ उदासीनाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महोन्त्साहाय नमः ।
ॐ कुशाग्रधिये नमः ।
ॐ शान्तसङ्कल्पसंरम्भाय नमः ।
ॐ सुसन्दृशे नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ स्थिराय नमः । ३०
ॐ तपःक्षपितसर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ फुल्लाम्बुजविलोचनाय नमः ।
ॐ चन्द्रिकासितहासश्रीमण्डितानन मण्डलाय नमः ।
ॐ चूतवाट्यांसमासीनाय नमः ।
ॐ चूर्णिताखिलविभ्रमाय नमः ।
ॐ वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ चिन्मुद्रिणे नमः ।
ॐ त्रिगुणातिगाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षगुहावासाय नमः ।
ॐ विराजदचलाकृतये नमः । ४०
ॐ उद्दीप्तनयनाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ रचिताचलताण्डवाय नमः ।
ॐ गम्भीराय नमः ।
ॐ परमाचार्याय नमः ।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः ।
ॐ अभयप्रदाय नमः ।
ॐ दक्षिणास्यनिभाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः । ५०
ॐ स्वराजे नमः ।
ॐ महर्षये नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ ईड्याय नमः ।
ॐ भूमविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ दीर्घदर्शिने नमः ।
ॐ आप्ताय नमः ।
ॐ ऋजुमार्गप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ समदृशे नमः । ६०
ॐ सत्यदृशे नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ प्रशान्ताय नमः ।
ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
ॐ सुकुमाराय नमः ।
ॐ सदानन्दाय नमः ।
ॐ मृदुभाषिणे नमः ।
ॐ दयार्णवाय नमः ।
ॐ श्रीशोणाचलहृद्भूतस्कन्दाश्रम निकेतनाय नमः ।
ॐ सद्दर्शनोपदेष्ट्रे नमः । ७०
ॐ सद्भक्तवृन्दपरीवृताय नमः ।
ॐ गणेशमुनिभृङ्गेनसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ।
ॐ गीतोपदेशसारादिग्रन्थसञ्छिन्नसंशयाय नमः ।
ॐ वर्णाश्रममतातीताय नमः ।
ॐ रसज्ञाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ सर्वावनिमतस्थानमाराध्याय नमः ।
ॐ सर्वसद्गुणिने नमः ।
ॐ आत्मारामाय नमः । ८०
ॐ महाभागाय नमः ।
ॐ मातृमुक्तिविधायकाय नमः ।
ॐ विनताय नमः ।
ॐ विनुताय नमः ।
ॐ विप्राय नमः ।
ॐ मुनीन्द्राय नमः ।
ॐ पावकोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ दर्शनादघसंहारिणे नमः ।
ॐ मौनेन स्वात्मबोधकाय नमः ।
ॐ हृच्छान्तिकरसान्निध्याय नमः । ९०
ॐ स्मरणाद्बन्धमोचकाय नमः ।
ॐ अन्तस्तिमिरचण्डांशवे नमः ।
ॐ संसारार्णवतारकाय नमः ।
ॐ शोणाद्रीशस्तुतिद्रष्ट्रे नमः ।
ॐ हार्दविद्याप्रकाशकाय नमः ।
ॐ अविच्युतनिजप्रज्ञाय नमः ।
ॐ नैसर्गिकमहातपसे नमः ।
ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
ॐ शुभ्रकौपीनवसनाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः । १००
ॐ दण्डपाणये नमः ।
ॐ कृपापूर्णाय नमः ।
ॐ भवरोगभिषग्वराय नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ देवतमाय नमः ।
ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ सेनान्ये नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । १०८

इति श्रीविश्वनाथस्वामीरचितं
श्रीरमणाष्टोत्तरशतनामावली समाप्ता ।
 
 
updated: Sun 03 Dec 2017 12:31:53 -0500